โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า

 

ประวัติความเป็นมา

              โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 17  ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  มีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2529  เป็นสำนักงานผดุงครรภ์  ต่อมาในปี 2513  ได้ยกฐานะจากสำนักงานผดุงครรภ์  เป็นสถานีอนามัยตามแบบแปลน 356 

               ปี พ.ศ.2531  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพัก  1  หลัง  ต่อมาปี พ.ศ. 2534  ได้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าใช้ในสถานบริการ 

               ปี 255ุ6  ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า  ปัจจุบันใช้ชื่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า

 

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า 

          “ หน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเลิศด้านบริหารจัดการสุขภาพ สู่สังคมสุขภาวะภายในปี 2559 

 

พันธกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า 

           1. บริหารยุทธศาสตร์สาธารณสุขสู่การปฏิบัติระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ

           2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการจัดบริการสุขภาพ

           3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ

           4. จัดการระบบสุขภาพเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะ

 

นโยบายการดำเนินงานสาธารณสุขและพฤติกรรมสุขภาพ 

          1. เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค

          2. สร้างสุขภาพเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

          3. พัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

          4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน

 

เป้าประสงค์  
เป้าประสงค์ระยะสั้น

        1. พัฒนาระบบสารสนเทศ ในระบบสุขภาพ

        2. พัฒนาภาพลักษณ์ รพ.สต.

        3. พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทย

        4. พัฒนาระบบสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง

  

เป้าประสงค์ระยะยาว

        1. สร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพเพื่อชุมชนพึ่งตนเอง

        2. ประชาชนมีสภาวะสุข

        3. หมู่บ้านต้นแบบด้านสาธารณสุข

 


Advertising Zone    Close
 
Online:  2
Visits:  3,199
Today:  5
PageView/Month:  39

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com